06 1845 0851 info@jannabakker.com
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden & Disclaimer

Artikel 1. Definities
1. Coach: Janna Bakker
Bedrijf: Empowerment by Janna welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54541336.
2. Deelnemer: de wederpartij van Janna Bakker.
3. Werkveld: Empowerment by Janna richt zich op coaching, healing en training binnen het werkveld van persoonlijke- en spirituele/bewustzijnsontwikkeling .
4. Overeenkomst: de afspraak voor coaching, healing en/of training.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de coach enerzijds en de deelnemer anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de deelnemer de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen de coach en de deelnemer komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de deelnemer of een mondelinge bevestiging hiervan.
2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de deelnemer inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3. Wijzigingen van - dan wel aanvullingen op - de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één sessie/training. Na afloop van een sessie/training kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
o De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
o Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van sessies/trainingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
o Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een sessie/training is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
o Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een sessie/training is de deelnemer 100% van het bedrag voor de sessie/training verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de deelnemer alsnog 100% van het bedrag voor de sessie/training verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
o Indien de deelnemer zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een sessie/training, is de deelnemer 100% van het bedrag verschuldigd.
o De coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De coach zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan deelnemer kenbaar maken. Deelnemer heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de coach te annuleren zonder dat deelnemer hiervoor kosten aan de coach verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht
1. De coach zal alle informatie betreffende de deelnemer die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de coach daartoe wettelijk verplicht is of aan de coach hiervoor van de deelnemer schriftelijke toestemming heeft verkregen.
2. De coach zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar eventuele medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven
1. De tarieven voor sessies/trainingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering
1. Een sessie/training dient vooraf per bankoverschrijving of contant te worden voldaan. Op verzoek van de deelnemer kan een kwitantie worden verstrekt.
2. In geval een sessie/training wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5, zal deelnemer hiervoor van de coach een factuur ontvangen.
3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de deelnemer de factuur vooraf of bij aanvang van de sessie/training zonder enig beroep op verrekening aan de coach te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van een sessie/training door de coach is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar sessie(s)/training(en) bij de deelnemer voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach. De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de deelnemer door de coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de deelnemer.
6. De deelnemer is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening door de coach is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon
1. De coach zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de deelnemer gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.
2. De coach biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de deelnemer.

Artikel 12.
Onderzoek wijst uit dat het werken met de tools van Access Consciousness® van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt Janna Bakker aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met de Access Consciousness® tools contact opneemt met de huisarts of behandelend specialist, om het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Consciousness® tools en processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn na verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat stellen om op eigen kracht te helen.