06 1845 0851 info@jannabakker.com
Selecteer een pagina

Privacyverklaring

 

Empowerment by Janna, gevestigd aan de Dorpsstraat 137, 1749 AB te Warmenhuizen NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.jannabakker.com
info@jannabakker.com
06 1845 0851

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Empowerment by Janna verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:
Empowerment by Janna verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Empowerment by Janna verwerkt ook persoonsgegevens waar we wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die er nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard:
Empowerment by Janna bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd:

Persoonlijke gegevens > 0 jaar > Er wordt altijd vanuit het hier en nu gewerkt en geen dossier opgebouwd
Personalia > 7 jaar > Belastingdienst
Adres gegevens > 7 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:
Empowerment by Janna verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens:
Empowerment by Janna heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de website middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Google Analytics:
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Empowerment by Janna en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jannabakker.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd.

Empowerment by Janna wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je nog vragen over persoonsgegevens die wij beveiligen:
Empowerment by Janna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jannabakker.com

Wijzigingen:
Empowerment by Janna behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.